Nasza misja

Misją Fundacji „Pro Tellus jest działanie na rzecz ochrony środowiska, na rzecz dobra wspólnego poprzez wspieranie, propagowanie, prowadzenie, promowanie i inicjowanie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz stanu zdrowia ludzi.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez:
1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym w szczególności edukacji ekologicznej, ekonomicznej, regionalnej i rozwojowej.
2. Tworzenie podstaw materialnych dla działalności ekologicznej inicjatyw społecznych i praktycznej realizacji jej celów .
3. Stymulowanie społecznych ruchów proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności.
4. Promocję i organizację wolontariatu.
5. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
6. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w ochronie środowiska naturalnego i zdrowia.
7. Wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym dialogu i partycypacji społecznej.
8. Wspieranie inicjatyw lokalnych, regionalnych w zakresie celów określonych w niniejszym Statucie.
9. Działania na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
10. Budowanie tożsamości miejsc, w tym kreowanie marek produktów i regionów.
11. Wspomaganie działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i działań proekologicznych.
12. Organizowanie współpracy międzynarodowej,w zakresie wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technicznej w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym pomoc rozwojową.
13. Upowszechnianie wiedzy, informacji i dobrych praktyk, w tym prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji naukowych, kampanii, wizyt studialnych, staży, praktyk, targów, ekspozycji, festiwali i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.
14. Prowadzenie interwencji i doradztwa prawnego w zakresie ochrony środowiska i zdrowia.
15. Promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji i praw człowieka.
16. Propagowanie proekologicznych metod zagospodarowywania odpadów i ich ograniczania.
17. Prowadzenie doradztwa oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i techniczne organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych.
18. Budowanie partnerstw, klastrów i sieci współpracy różnych środowisk i sektorów w Polsce i na świecie.
19. Opracowywanie raportów o stanie środowiska, strategii, planów, opinii, ekspertyz, programów, projektów, prognoz i innych dokumentów.
20. Składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów planów przestrzennego zagospodarowania, do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony środowiska i zdrowia.
21. Udział w postępowaniach administracyjnych, w tym dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne.
22. Występowanie do właściwych władz wg kompetencji z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska,, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia do stanu poprzedniego lub naprawy wyrządzonych szkód.
23. Promocję w Polsce i na świecie polskiej myśli ekologicznej, prac badawczych i rozwiązań technicznych w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia.
24. Współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w Polsce i za granicą, działającymi na rzecz ochrony środowiska.