Oferta

 

Zapraszamy do współpracy samorządy, instytucje , lokalne grupy działania i inne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

Współpracujemy w ramach projektów i wykonujemy wszelkiego rodzaju zlecenia, z których zyski przekazujemy na realizację naszej misji. Każdorazowo dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb partnerów i odbiorców.
1. Prowadzimy działalności edukacyjną, w tym w szczególności edukację ekologiczną,
2. Tworzymy podstawy materialne dla działalności ekologicznej inicjatyw społecznych,
3. Stymulujemy społeczne ruchy proekologiczne i tworzymy warunki dla zwiększania ich skuteczności.
4. Prowadzimy działalność naukową i badawczą.
6. Tworzymy warunki organizacyjne i materialne dla wdrażania nowych rozwiązań w ochronie środowiska naturalnego i zdrowia.
7. Wspieramy rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym dialogu i partycypacji społecznej.
8. Wspieramy inicjatywy lokalne, regionalne w zakresie ekologii
9. Budujemy tożsamość miejsc, w tym kreujemy marki produktów i regionów.
10. Upowszechniamy wiedzę, informację i dobre praktyki, w tym prowadzimy działalność wydawniczą i promocyjną, organizujemy i prowadzimy szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje naukowe, targi, ekspozycje, festiwale i inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.
11. Prowadzimy interwencje i doradztwo prawne w zakresie ochrony środowiska i zdrowia.
12. Propagujemy proekologiczne metody zagospodarowywania odpadów i ich ograniczania.
13. Budujemy partnerstwa, klastry i sieci współpracy różnych środowisk i sektorów
14. Sporządzamy raporty o stanie środowiska, strategie, plany, opinie, ekspertyzy, programy, projekty, prognozy
15. Składamy wnioski i zastrzeżenia do projektów planów przestrzennego zagospodarowania, do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniujemy przedsięwzięcia z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony środowiska i zdrowia.
16. Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych, w tym dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne.
17. Występujemy do właściwych władz wg kompetencji z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska,, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia do stanu poprzedniego lub naprawy wyrządzonych szkód.