Cele

Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra wspólnego poprzez wspieranie, propagowanie, prowadzenie, promowanie i inicjowanie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz stanu zdrowia obywateli w Polsce i na Świecie, w oparciu o wartości kulturowe i przyrodnicze z zachowaniem zrównoważonego rozwoju, a w szczególności
W szczególności:
1. Wspieranie i propagowanie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego i zdrowia .
2. Wspieranie i organizowanie edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
3. Aktywizowanie i wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
4. Oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa.
5. Inicjowanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
6. Budowanie świadomości społeczeństwa w sprawie stanu środowiska naturalnego Polski i stanu zdrowia obywateli w Polsce i na świecie.
7. Wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.
8. Wspieranie działalności naukowej i badawczej, edukacji, oświaty i wychowania.
9. Propagowanie i tworzenie platform porozumienia pomiędzy sektorami (prywatnym, publicznym i pozarządowym)wdrażających projekty poprawiające stan środowiska naturalnego, stan zdrowia społeczeństwa stymulujących ożywienie gospodarcze, zwiększających aktywność społeczności lokalnych z zachowaniem zrównoważonego rozwoju.
10. Ochrona środowiska naturalnego, w tym ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
11. Wspieranie działalności kulturalnej i sztuki, ochrona tradycji, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12. Wyrównywanie szans grup słabszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.